Projekty społeczne

Ruszyła REKRUTACJA!

"Związek pełnosprawny" 

Innowacja społeczna: „Związek pełnosprawny” to koncept kierowany do rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy szukają pomysłu i przestrzeni do pracy nad własną relacją.

 

Ponieważ rodzice ci, częściej niż inni, narażeni są na wypalenie. Presja i brak czasu, dodatkowe obowiązki i wiele „podbramkowych sytuacji” wystawia tą relację na próbę. Kryzysowe sytuacje scalają, ale mogą też znacząco zaszkodzić partnerskiej więzi.

W codziennej gonitwie i częstym schemacie praca-dom-dziecko, łatwo o sobie zapomnieć.

Aplikacja powstała po to, aby partnerzy ponownie mogli przypomnieć sobie dlaczego są dla siebie ważni i dlaczego tak istotna jest wzajemna praca nad tym co ich łączy.

 

Dzięki pracy z aplikacją, każda z osób będzie mogła samodzielnie przejść proces coachingowi, pracując nad obranym celem w kontekście własnego związku partnerskiego.

Każda osoba, będzie mogła poznać swój dominujący Język Relacji oraz Język Relacji swojego partnera. Dzięki temu będzie potrafił/ła dobrać sposób komunikowania miłości tak, aby w pełni odpowiadał on potrzebom tej drugiej osoby zgodnie z jego/jej własnym Językiem Relacji.

 

Aplikacja jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Podczas pracy z tym narzędziem, użytkownik może liczyć na szereg elementów wspierających – dedykowanych konkretnej relacji.

 

Powstała aplikacja była testowana na grupie 20 osób (10 par), rodziców dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

 

Dla kogo?

DLACZEGO WŁAŚNIE TA GRUPA?

JAKIE KORZYŚCI?

RAPORT

 

 "USŁUGI ROZWOJOWE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH" 

 

 

 

 

 

 

Idea projektu

 

Idea tej innowacji to zwiększenie dostępu do usług rozwoju osobistego - osobom głuchym.

W Polsce niewielu jest specjalistów zajmujących się wsparciem psychologicznym, coachingowym czy terapeutycznym a nawet rozwojem kariery, które znają język migowy.

 

Niewielu też ludzi wie, że dla większości osób głuchych, język polski jest językiem obcym.

W praktyce oznacza to, że osoby głuche są wyjątkowo narażone na brak fachowego wsparcia w wielu obszarach swojego życia.

 

Innowacja społeczna: „Usługi rozwojowe dostępne dla wszystkich” miała na celu utorować drogę dla różnych grup ekspertów, aby z powodzeniem mogli świadczyć swoje usługi osobom niesłyszącym a osobom głuchym dać dostęp do bazy ekspertów, którzy mogliby pomóc im w rozwoju i pokonywaniu trudności natury psycho-społecznej.

 

Portal umożliwiający wspólną pracę

 

Osią projektu jest portal na którym eksperci nieznający języka migowego, mogą pracować z osobą głuchą w interesującym ją obszarze np. coachingu, doradztwa zawodowego, terapii uzależnień, usług psychologicznych czy konsultacji psychiatrycznych.

Portal daje możliwość spotkania on-line osoby głuchej z ekspertem w której zdalnie uczestniczy tłumacz języka migowego. Tłumaczy on symultanicznie rozmowę osoby głuchej ze specjalistą będąc zaufanym łącznikiem w tym procesie.

 

SZKOLENIA DLA OSÓB CHCĄCYCH PRACOWAĆ Z GŁUCHYMI

 

Niezwykle ważnym etapem było stworzenie modelowego programu szkolenia dla specjalistów, którzy chcą pracować z osobami głuchymi.

Głusi stanowią odrębną językowo i kulturowo grupę o bardzo złożonej specyfice. Niezbędne jest więc uświadomienie specjalistom, potrzeb, możliwości i oczekiwań – tych osób.

Kolejnym ważnym elementem projektu było więc stworzenie modelowego programu szkolenia.

 

Po zakończonym szkoleniu, każda z osób biorących w nim udział,  miała szansę spotkać się on-line z osobą głuchą (i tłumaczem) na naszej platformie i za jej pośrednictwem, przeprowadzić godzinną sesję. 

 

                           społeczna Innowacja:   "AUTONAWIGATOR" 

 

 

 

 

Koncepcja innowacji polega na stworzeniu aplikacji mobilnej do self-coachingu kariery (procesu coachingowego, który odbiorca, może przejść samodzielnie), która pozwoli młodym ludziom, których cechuje zaniżona samoocena i zaburzony sposób podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych - obrać drogę rozwoju zawodowego, edukacyjnego, rozwinąć własny potencjał osobisty, pokonać blokujące przekonania i pracować na zdiagnozowanych zasobach własnych (materialnych, niematerialnych, społecznych).Nie jest to pomysł którego bezpośrednim celem jest znalezienie pracy – ale jest to pomysł na to jak odnaleźć siebie w świecie pracy.

 

Koncepcja opiera się o założenia pracy na głębszym wglądzie w siebie (własnych potrzeb, wartości i zasobów). Nośnikiem tego rozwiązania będzie aplikacja mobilna, która oprócz wystandaryzowanego procesu coachingowego, będzie zawierała funkcjonalności usprawniającą proces rozwoju osobistego 

 

Pomysł na takie rozwiązanie, powstał z kilku powodów. Jednym z nich jest duża skłonność w grupie wiekowej w jakiej znajdują się odbiorcy projektu, do korzystania z telefonów i aplikacji mobilnych. Druga kwestia to szerszy zasięg i możliwości dotarcia z wartościowym rozwiązaniem – do szerszej grupy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zarówno w strukturach stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce jak i w szkołach do których uczęszcza młodzież – brak jest fachowego wsparcia związanego z planowaniem kariery zawodowej.

Główna zawartość aplikacji to szereg pytań układających się w proces coachingowi i dobrane do niego ćwiczenia. Ważną częścią aplikacji jest moduł umożliwiający zbieranie danych dotyczących losów zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                       

 "CAREER IMAGE - INNOWACYJNY MODEL WSPARCIA MŁODZIEŻY W PRZECHODZENIU Z EDUKACJI DO ZATRUDNIENIA - OPARTY NA PRACY Z FOTOGRAFIĄ" 

 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA  PROJEKTU

 

Istotą projektu Career Image, było stworzenie bardziej efektywnego modelu wsparcia młodzieży przebywającej pod pieczą zastępczą, w planowaniu kariery, poprzez połączenie wielu efektywnych metod i rozwiązań w jedną całość.

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU - MŁODZIEŻ

 

Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 14 – 19 lat. W projekcie wzięły udział osoby zamieszkujące jedną z wiosek, należących do struktur SOS Wioski Dziecięce (12 osób).

 

UCZESTNICY PROJEKTU - KADRA

 

Dodatkowym działaniem było przeszkolenie kadry pracującej z młodzieżą (wychowawców, terapeutów, psychologów i pedagogów) w celu przygotowania jej do korzystania z wypracowanych narzędzi oraz do samodzielnego prowadzenia warsztatów wg. otrzymanego scenariusza.

 

CELE INNOWACJI:

 

- uświadomienie młodzieży ich własnych potrzeb i wartości (głównie w kontekście pracy zawodowej);

- urealnienie samooceny poprzez pracę nad odkrywaniem potencjału, silnych cech, obszarów do pracy;

- przeformułowanie blokujących przekonań odnoszących się głównie do roli życiowej i zawodowej;

- wyposażenie młodzieży w kompetencje związane z planowaniem celów (w tym celów w karierze zawodowej);

- wyposażenie kadry z SOS Wioski Dziecięce w kompetencje niezbędne do samodzielnej pracy z modelem.

 

Każdy z uczestników przeszedł całą ścieżkę wsparcia zgodną z modelem:

- wykonał test na dominujące talenty (w tym przypadku tzw. Test Gallupa czyli StrengthsFinder)

- wziął udział w intensywnych czterech dniach warsztatów dotyczących odkrywania własnego potencjału, wartości i potrzeb oraz wyznaczania celu i projektowania drogi do niego

- był objęty mentoringiem (każda z osób miała 2 godziny mentoringu).

 

 

SKUTECZNOŚĆ MODELU CAREER IMAGE

 

To co należy podkreślić jako przewagę proponowanego rozwiązania nad tym co dotychczas kierowano jako formy wsparcia ww. grupy to metody I narzędzia pracy bardzo mocno oparte o metaforę – pracę z obrazem.

Po pierwsze ale nie najważniejsze, obecnie obraz jest najpopularniejszą formą I sposobem porozumiewania się młodego pokolenia. Szeroki dostęp do internetu, media społecznościowe, aplikacje mobilne, sprzyjają tej formie komunikacji. Dziś aby wyrazić stan emocjonalny, nastrój, wymienić się informacją czy nadać komunikat, wystarczy opublikować czy wysłać zdjęcie, emotikonkę lub inny obraz, który będzie reprezentacją tego co chcemy przekazać.

 

Z tego punktu widzenia, wybór metody wydaje się wpisywać w sposób komunikowania I podtrzymywania relacji jaki preferuje młodzież.

Inna znaczenie ważniejsza kwestia mająca znaczenia w innowacyjności rozwiązania to wykorzystanie pracy z obrazem jako metafory.

 

Praca z metaforą jest szybkim narzędziem zmiany, bo wykorzystuje siłę wyobraźni i emocji, a jednocześnie odnosi się do wiedzy i doświadczenia klienta. Pozwala na uwalnianie ograniczeń w jego myśleniu. Wieloznaczności w metaforach pomagają dokonać takich wyborów, które oznaczają korzystną przebudowę w miejsce starych zachowań i nawyków lub ograniczającego myślenia. Obraz/zdjęcie jako forma metafory pozwala w bezpieczny sposób zaprezentować to co trudno byłoby wyrazić wprost a nawet wyrazić słowami. Znacznie łatwiej jest namówić Klienta do współpracy, wyjścia ze strefy komfortu I uzyskać odpowiedź na pytanie “pokaż które zdjęcie obrazuje to co teraz czujesz “ niż “opowiedz o tym co czujesz”. Taki zabieg miał skłonić uczestników do refleksji, przekierować jego myślenie i działanie na inne tory, pozwolić przyjrzeć się sobie z nowej perspektywy.

 

 

METODY I NARZĘDZIA STOSOWANE W PROJEKCIE

 

Podczas realizacji całego przedsięwzięcia pracowano wielowymiarowo.

Młodzież miała szansę zdiagnozować swoje mocne strony poprzez badanie testem Gallupa.

Uczestników objęto wsparciem warsztatowym gdzie w praktyce mogli wykorzystywać zdiagnozowane talenty, odkryty potencjał, szukać drogi do zaspokojenia potrzeb i odkrywać wartości.

Metody pracy były więc złożone i obejmowały metody coachingowe, mentoringowe, warsztatowe.

Młodzież pracowała za pomocą metafory – w tym pracowała z fotografią własną i poprzez pracę z innymi obrazami np. specjalnie w tym celu stworzonymi kartami coachingowymi.

 

W ramach projektu powstały specjalne narzędzia wspierające pracę warsztatową i indywidualną:

- zestaw kart fotograficznych do pracy z metaforą

- zestaw kart coachingowych

- gra planszowa

 

Stworzono scenariusz do efektywnej pracy warsztatowej z młodzieżą.

Gotowe i przetestowane rozwiązanie dedykowane jest młodzieży w różnym wieku, która potrzebuje efektywnego wsparcia w planowaniu kariery.

Jest to więc idealne narzędzie i metoda do pracy z:

- młodzieżą szkolną (zwłaszcza dla osób, które będą podejmowały decyzję o wyborze szkoły i/lub pracy)

- studentami

- absolwentami

- osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy

osobami, chcącymi zmienić swoją dotychczasową drogę zawodową lub na nowo odkryć cele swojej kariery.

 

 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

strona: www.duzarzecz.com

mail: duzarzecz@comduzarzecz

telefon: 519 402 897